STATUT FUNDACJI   Z Ławki Rezerwowych

1. Siedzibą fundacji jest w Otwock Mały, ul. Zacisze 31.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach;
3) dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:
1) dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
2) kobiet samotnie wychowujących dzieci;
4) innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
5) młodzieży ze schronisk dla nieletnich, ośrodków socjoterapii, resocjalizacji, zakładów poprawczych, placówek zamkniętych, domów dziecka.


Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:
1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
3) organizowanie przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę wychowanie, sport ;
4) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5) działanie na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
6) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
8) wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży;
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;
3) dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla samotnych matek;
4) kupowane podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin;
5) fundowanie stypendiów sportowych  socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
6) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
7) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
8) organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci;
9) organizowanie zajęć  sportowych w placówkach zamkniętych;
10) organizowanie wsparcia psychologicznego, coachingu, mentoringu;
11) organizowanie turniejów sportowych;
12) tworzenie, budowanie ośrodków mających na celu szeroko rozumianą resocjalizację dzieci i młodzieży;
13) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
14) prowadzenie indywidualne szczególnie utalentowanych osób w realizacji ich celów
15) organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacja celów Fundacji;